Miljø

Seltor har stort miljøfokus på alle nivåer og i alle sine byggeprosjekter, og har flere prosjekter som er BREEAM sertifisert. Vi jobber aktivt med bærekraft, sirkulær økonomi, gjenbruk og resirkulering i alle våre prosjekter.

Seltor arbeider målbevisst med å redusere både vår egen og kundenes miljøpåvirkning, noe som betyr at alle våre aktiviteter skal inneholde flere bærekraftige produkter og løsninger.

Seltor har et ansvar for å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn. Vi skal påse at det vi utfører er i tråd med FNs bærekrafts mål, og at våre løsninger er positive for nåtidens og fremtidens generasjoner. Våre løsninger og måten vi jobber på, skal gi miljømessige, sosiale og økonomiske gevinster for fremtiden, både lokalt og globalt.

Seltor bygger for fremtiden. Det vi bygger i dag skal komme fremtidige generasjoner til gode.             Vi satser derfor på miljø og miljøkompetanse. Seltor skal legge til rette for miljøvennlig bruk og drift for mange år fremover. Å ta vare på miljøet under arbeid på byggeplassen og i det fysiske bygget, er vesentlig for en bærekraftig utvikling.

 

ISO sertifisering

Seltor har siden 2017  vært miljøsertifisert gjennom standarden ISO 14001, og vi har opparbeidet oss god miljøkompetanse gjennom flere år.

Seltor har oppnådd følgende ISO sertifiseringer:

ISO 9001 : 2015     Kvalitetssystem

ISO 14001 : 2015    Miljøsertifisering

 

Vårt mål er å kutte klimagassutslippene fra våre byggeaktiviteter. Ressursbruken skal ned og bruk av farlige stoffer elimineres.

For å effektivt gjennomføre prosjekter med bærekraftige gevinster, har vi valgt å satse på digitalisering. Her ligger det mange muligheter for løsninger som fremmer sikkerheten og helsen hos våre medarbeidere. Digitaliseringen hjelper oss i planleggingen av fremtidens miljøløsninger og effektiviserer byggeprosessen. Dette er i tråd med vår bærekraftige utvikling.

I Seltor bryr vi oss både om det vi gjør, og måten vi gjør det på. Byggene våre er produsert på en mest mulig ansvarlig måte. Vi legger vekt på ressurs- og energieffektivitet, minst mulig påvirkning på klima og miljø, har respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, og følger selvsagt gjeldende lover og regler. Seltor er ikke bare en forretningsvirksomhet, men også en samfunnsinstitusjon som skal bidra til ansvarlig og etisk verdiskapning. Samfunnsansvar er derfor knyttet tett opp mot kjernevirksomheten vår.

Vi vektlegger miljøfokus i alle våre byggeprosjekter, men spesielt innenfor følgende områder:

  • Avfallsbehandling og sortering av avfall
  • Utslipp til luft-jord-vann
  • Energieffektive bygg og byggeprosesser
  • Miljøeffektiv byggeplass
  • Miljøriktige materialer og kjemikalier
  • Rent Tørt Bygg-prosedyrer

 

Vi faser ut skadelige materialer fra byggeprosessen og bruker produkter som er positive og bærekraftige for miljøet. Seltor jobber for å redusere fare for miljøskadelige utslipp og negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet ved å kontinuerlig risiko vurdere handlingsplanene våre. Dette inkluderer også støv- og støybelastninger.

Våre prosjekteringsledere har høy kompetanse og erfaring på energieffektive bygg. God kvalitet er et viktig miljøtiltak ettersom bedre kvalitet og lengre levetid bedrer miljøet. Energiforbruk under byggeprosessen er gjenstand for måling og oppfølging og byggematerialer og kjemikalier er miljøriktige. Vi har løpende fokus på Rent Tørt Bygg (RTB) i byggeprosessen, både for fremtidige brukere og for våre ansatte på byggeplassene.

Seltor minimerer produsert avfall og gjennomfører effektiv kildesortering på alle prosjektene våre.    Vi har som mål å sortere bedre enn offentlige krav.

Vi er ofte involvert i byggeprosesser med store miljøambisjoner og bygger kontinuerlig kompetanse for å imøtekomme dagens og morgendagens krav til energieffektive og bærekraftige bygg.

BREEAM sertifisering etterspørres i stadig større grad og kompetanse på området er av stor betydning.

 

FutureBuilt

På prosjekt Kristian Augusts gate 23 i Oslo har Seltor rehabilitert eiendommen med utgangspunkt i FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg. Byggherres ambisjon for gjennomføringen var på bakgrunn av fokus på klimagassregnskap og utslipp. Energi- og materialbruk danner utgangspunktet blant de største utslippene.

Gjennomføringen av prosjektet baserte seg på sirkulærøkonomi ifm. med bevaring og gjenbruk av eksisterende bygningsdeler samt gjenbruk av materialer fra andre byggeprosjekter.

For å gjennomføre et prosjekt som baserer seg på sirkulær økonomi har Seltor jobbet systematisk sammen Byggherre ifm. ombrukskartleggingen utført i tidlig fase samt deltatt aktivt mht. valg av løsninger og materialvalg i gjennomføringsperioden i prosjektet.

                         

Gjenbruksbanken: en bærekraftig ressurs

Seltor AS har integrert Gjenbruksbanken i vår daglige drift, som en del av vår forpliktelse til bærekraft og miljøbevissthet. Gjenbruksbanken fungerer som en plattform for intern utveksling av ressurser og materialer, som kan gjenbrukes i våre prosjekter. Dette initiativet støtter vårt ISO 14001:2015-sertifiserte miljøstyringssystem, og er et konkret eksempel på vår innsats for å redusere avfall og fremme sirkulær økonomi.