Samspills­entreprise

Stadig flere etterspør utviklingsprosjekter i samspill, og Seltor har etablert samspillsentreprise som et tilbud til våre kunder.

Samspillsprosjekter har blitt en stadig mer foretrukket modell for gjennomføring av byggeprosjekter der man i felleskap utvikler gode og kostnadseffektive løsninger i et forprosjekt eller optimaliseringsfase før selve oppstarten av prosjektgjennomføringen, og vi i Seltor har gjennomført flere vellykkede samspillsprosjekter de siste årene.

Det fins en rekke modeller for gjennomføring av samspillsprosjekter som avhenger av prosjekttypen og den tiden som er til rådighet. Men det er flere prosesser som er felles og som vi vektlegger når vi går inn en samspillskontrakt.

For å sikre en effektiv prosess i samspillsfasen må det foreligge en felles forståelse av målet med denne fasen samt hvordan metodikk, organisering og arbeidsprosess henger sammen blant alle involverte parter. Dette er sammen med forventningsavklaringer med byggherre, en omforent beslutningsplan og en fremdriftsplan som allerede i oppstarten hensyntar systematisk ferdigstillelse, viktige suksessfaktorer for å lykkes med prosjektet. Forventningsavklaringer gjøres helt i starten av prosjektet og det er viktig med en detaljert innføring i prosjektet, og krav og ønsker fra byggherren, fra de som har god kjennskap visjoner og ønsket konsept.

Å bygge et felles team med gjensidig åpenhet og tillit er første og viktigste forutsetning for å lykkes med det videre prosjektarbeidet. Et prosjekt realiseres av en rekke ulike individer, og vi mener at mennesker som kjenner, forstår og respekterer hverandre utgjør det beste grunnlaget for et godt gjennomført prosjekt. Derfor jobber vi aktivt med teamsammensetning og teambuilding slik at prosjektdeltagere utfyller hverandre i kompetanse, erfaring og personlige egenskaper. Samtidig må det vektlegges og settes av tid til å at alle blir godt kjent og det etableres respekt og lojalitet til prosjektet og felles mål.

Vi vil bidra til at det etableres et miljø hvor profesjonalitet og effektivitet har høy prioritet, og hvor det skal være en lett og åpen kommunikasjon, preget av godt humør og trivsel. Kommunikasjonen skal bære preg av åpenhet, tillit og forståelse for andre aktørers motiver, interesser og ønsker.

Avklaringer som gjøres i forprosjektet legger en stor grad av føringer for resten av prosjektet. Det er viktig å identifisere og ivareta både risiko- og suksessfaktorene allerede i denne fasen slik at prosjektet starter med en felles plattform og prosjektforståelse for alle involverte parter. Dette gir de beste forutsetninger for en vellykket gjennomføring. Overordnet for alle faser i prosjektet er de mest kritiske virkemidlene for å oppnå suksess; Samhandling og Tillit.

I samspillskontrakten har vi et større ansvar for løsningene, utformer detaljene i kravspesifikasjonen, en gjennomarbeidet fremdriftsplanen og til slutt en forpliktende målpris enn ved en totalentreprisekontrakt. For å avdekke risikomomenter og muligheter trekker vi gjerne inn eksterne rådgivere og vurderer blant annet statikk, krav til brannforskrifter og akustikk i god tid før byggestart. De verifiserer at foreslåtte løsninger er realistiske og gjennomførbare innenfor lovverk, budsjetter og tid. Mens prosjektet er under utvikling i samspillsfasen innhenter Seltor forpliktende tilbud fra et bredt spekter av underentreprenører for å kvalitetssikre kostnadsnivået for arbeidene.