Vårt arbeide med Åpenhetsloven. Our work with the Norwegian Transparency Act

Vi har fått Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven. Det er en bekreftelse på at vi som virksomhet respekterer menneskerettigheter og jobber for å skape gode arbeidsforhold for oss selv, og for vår leverandørkjede

Vårt arbeid med Åpenhetsloven

Factlines bekrefter at Seltor AS med organisasjonsnummer (Org.nr: 915617344) aktivt jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede. Siri Engesæth, CEO i Factlines.

Kartlegging av leverandører

Hvert år samler vi inn informasjon fra våre leverandører gjennom Factlines’ programvare. Egenrapporteringen er basert på UN Global Compact og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og er i tråd med prosessen for aktsomhetsvurderinger som kreves i åpenhetsloven.

Egenrapporteringen inkluderer følgende temaer:

 • Samfunnsansvar, strategi og retningslinjer
 • Leverandørkjede: oppfølging, innsikt og kontroll
 • Risiko- og aktsomhetsvurderinger
 • Landrisiko
 • Styringssystemer i virksomheten
 • Arbeidsforhold og rettigheter
 • Folkegrupper og miljø
 • Konfliktmineraler
 • Anti-korrupsjon
Datainnsamlingen gir grunnlag for å vurdere om det er etablert god praksis for å overholde åpenhetsloven, lov om offentlige anskaffelser § 5 og virksomhetens egne kontraktsbestemmelser.
Kartleggingen gjelder direkteleverandører og produsent/produksjonssted, og henter opplysninger om deres rutiner og prosedyrer for å følge opp hele leverandørkjeden.
Informasjon knyttet til risiko i produksjonsland er basert på flere kilder, blant annet ITUC (The International Trade Union Confederation) om arbeidsrettigheter og Transparency International (korrupsjonsindeks).
Videre kartlegges forhold rundt arbeidsrettigheter, anti-korrupsjon og hvorvidt leverandørene selv har gjennomført egenrapportering, forbedringsprosjekter og/eller inspeksjoner på produksjonssted. Det blir også kartlagt om leverandørene har etablerte rutiner for blant annet kvalitet, helse og sikkerhet, miljø og samfunnsansvar.
Våre leverandører er gjort kjent med våre etiske retningslinjer, og skal levere varer og tjenester som er produsert i samsvar med dem. De er også pålagt å kommunisere og følge opp retningslinjene med sine underleverandører.
Dersom egenrapporteringen eller andre indikatorer gir signaler om avvik blir disse fulgt opp med leverandøren det gjelder. Formålet er å kunne forebygge og redusere negative konsekvenser i samarbeid med leverandøren og øvrige aktører i leverandørkjeden.
https://verified.factlines.com/no/915617344

 

 

Our work with the Norwegian Transparency Act

Factlines confirms that Seltor AS, with organization number (Org.nr: 915617344), actively works to protect fundamental human rights and decent working conditions in its own enterprise and supply chain.

Mapping of suppliers

Every year we collect information from our suppliers through the Factlines’ software. The self-assessment is based on the UN Global Compact and the OECD’s guidelines for responsible business conduct and aligns with the due diligence assessment process required by the Norwegian Transparency Act.

The self-assessment includes the following topics:

 • CSR – strategy and guidelines
 • Supply chain: follow-up, insight and control
 • Risk assessment and Due Diligence procedures
 • Country risk
 • Corporate management systems
 • Labour rights
 • People and environment
 • Conflict minerals
 • Anti-bribery and corruption
The data collection provides a basis for evaluating whether a good practice has been established to comply with the Norwegian Transparency Act, the Norwegian Public Procurement Act Section 5, and the enterprise’s own contract provisions.
The mapping applies to direct suppliers and producers/production sites and gathers information about their routines and procedures to follow up the entire supply chain.
The information on risk in production countries is based on several sources, including ITUC (The International Trade Union Confederation) on labor rights and Transparency International (corruption index).
Furthermore, matters surrounding employment rights, anti-corruption, and whether the suppliers have carried out self-reporting, improvement projects and/or inspections at the production site are surveyed. It also examines whether the suppliers have established routines for, among other things, quality, health and safety, the environment, and social responsibility.
We inform our suppliers about our ethical guidelines and require that they deliver goods and services produced in line with these guidelines. They are also required to communicate and follow up the guidelines with their subcontractors.
If the self-assessment or other indicators indicate deviations, these are followed up with the supplier in question. The purpose is to prevent and reduce adverse impacts in cooperation with the supplier and other participants in the supply chain.